REGULAMIN

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.lekka-kuchnia.pl administrowany przez Lekka Kuchnia Catering Dietetyczny Beata Sulej, ul. Popiełuszki 33, 21-400 Łuków, NIP: 821-236-96-65 reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klienta, jak i Usługodawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 1. Definicje.

 1.  Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitway.pl.
 2.  Usługodawca – Lekka Kuchnia Catering Dietetyczny Beata Sulej ul. Popiełuszki 33, 21-400 Łuków,
 3.  Produkt – spersonalizowany Program Żywieniowy, zgodny z indywidualnym zamówieniem Klienta, realizowany na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.
 4.  Klient – osoba fizyczna, lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której posiada zdolność prawną do zawierania umowy z Usługodawcą.
 5.  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6.  Usługa elektroniczna (usługi) – świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego www.lekka-kuchnia.pl
 7.  Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówiony przez Klienta Produkt.
 8.  Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym, za pośrednictwem, którego Usługodawca uzyskuje informacje dotyczące Klienta umożliwiające dokonanie zamówienia przez Klienta oraz prawidłową realizację Umowy przez Usługodawcę.
 9.  Dane klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 5. Klient ma prawo, w każdym czasie i bez podania przyczyny, zażądać zmiany, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania przez Usługodawcę swoich danych osobowych.
 6. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), i są cenami brutto.
 7. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie internetowym Usługodawcy, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą składanie zamówień na Produkty za pomocą formularza zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, zawierana jest z Klientem, na czas oznaczony w momencie wypełnienia przez klienta formularza zamówienia usług, oraz jego przesłania, poprzez przycisk złóż zamówienie.

§ 4. Zamówienia oraz zakup produktów.

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu zgodnie z ofertą.
 2. Usługodawca oferuje określone programy żywieniowe, czas ich trwania, oraz dostawę wg formularza zamówienia wypełnianego przez klienta, na okres określony w ów zamówieniu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty i jej zmiany w dowolnym czasie.
 4. Usługodawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, w którym klient wybiera miasto, ilość posiłków, ich kaloryczność, oraz czas trwania i adres doręczenia, wraz z danymi kontaktowym tj.: nr tel, oraz e-mail.

§ 5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 9.00 będą realizowane następnego dnia.
 2. W przypadku świąt oraz długich weekendów Usługodawca realizuje dostawy w systemie niestandardowym, informując Klienta o przewidywanych zmianach w realizacji zamówienia z wyprzedzeniem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zapłaty za usługę, oraz w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od usługodawcy.

§ 6. Metody płatności oraz regulamin płatności

 1. Usługodawca Lekka kuchnia catering dietetyczny Beata Sulej – umożliwia następujące metody płatności za zamówione produkty:

a)    za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy 24

b)    przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez ING Bank Polski na numer konta: 50 1050 1894 1000 0092 1757 5175

c)     płatność gotówką u dostawcy przy odbiorze zamówienia.

 1. Wpłaty za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie, najpóźniej na dzień przez rozpoczęciem realizacji dostawy, ewentualnie w dniu pierwszej dostawy u kierowcy.
 2. Potwierdzenie wpłaty w przypadku przelewu tradycyjnego należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy – lekkakuchniapl@gmail.com

W przypadku, gdy dniem, na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy jest poniedziałek, potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać do Usługodawcy najpóźniej do piątku (poprzedzający poniedziałek, na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy)

 1. W przypadku braku zapłaty, w wyżej wskazanych terminach, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostawy.
 2. Poprawne złożenie zamówienia, zarówno na stronie internetowej – www.lekka-kuchnia.pl jak również poprzez e-mail czy telefon rodzi po stronie Klienta obowiązek dokonania zapłaty.
 3. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT, w innych przypadku wystawiane są paragony.

§ 7. Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§ 8. Czas trwania. Zmiana i wypowiedzenie umowy.

 1. Czas trwania umowy jest określony indywidualnie dla każdego Klienta, zgodnie z zamówieniem usługi.
 2. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny, w każdym czasie z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. W czasie okresu wypowiedzenia, Usługodawca realizuje Usługę zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail lekkakuchniapl@gmail.com Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 10. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności poprzez podanie błędnych danych w formularzu dostępnym na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności na stronie www.lekka-kuchnia.pl

§ 11. Postanowienia końcowe.

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej korzystają z ochrony praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.